سیمای حمل و نقل استان

 


تصويرسیمای راهداری وحمل ونقل استان در سال 1395(براساس سالنامه آماری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای1395)

طول راههای تحت حوزه وزارت راه وشهرسازی(بدون روستای)-کیلومتر:3480
طول آزادراهها وبزرگراهها-کیلومتر:587
طول راههای شریانی-کیلومتر:1380

طول راههای ترانزیتی-کیلومتر:1132
طول راههای روستایی-کیلومتر:6203

تعدادراهدارخانه های موجود:35

تعدادماشین آلات وتجهیزات راهداری:864
***************************************

تن-کیلومترکالای طی شده عبوری ازاستان-میلیون:8198
تن-کیلومترکالای طی شده ازمبداءاستان-میلیون:9198 
میزان کالای حمل شده ازمبداءاستان-هزارتن:15925

تعدادسفرهای باری ازمبداءاستان-هزارسفر:1276
***************************************

تعداد پايانه هاي فعال باربري : 1
تعداد پايانه هاي فعال مسافري: 13
تعداد پايانه هاي فعال مرزي : 2
تعداد مجتمع هاي خدماتي -رفاهي وتير پارك هاي فعال : 25
***************************************

نفر-کیلومترمسافرطی شده عبوری ازاستان-میلیون:1660
نفر-کیلومتر مسافرطی شده ازمبداءاستان-میلیون:1650
میزان مسافرجابه جاشده ازمبداءاستان-هزارنفر:6793
تعدادسفرهای مسافری ازمبداءاستان-هزارسفر:618

***************************************

میزان واردات کالا ازمرزهای استان-تن:152953

میزان صادرات کالا ازمرزهای استان-تن:249470

میزان ترانزیت ورودی کالاازمرزهای استان-تن:16576

میزان مسافرعبوری ازمرزهای جاده ای استان-هزارنفر:952
***************************************

تعداد شركت ها و موسسات فعال باري : 259
تعداد شركت ها وموسسات فعال مسافري: 110
تعداد شركت هاي فعال باري بين المللي : 40


***************************************
تعدادمحورهای مجهزبه ترددشماربرخط:82
تعداددوربین نظارت تصویری:21
تعداددوربین کنترل سرعت جاده ای:27

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"