پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نماینده مردم تبریز,اسکو وآذرشهردرمجلس شورای اسلامی ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز بازدیدنمود


بازديد نماينده مردم تبريز درمجلس شورای اسلامی ازپايانه های مرزی جلفا ونوردوز

تاریخ انتشار: 1399/04/09

نماینده مردم تبریز,اسکو وآذرشهردرمجلس شورای اسلامی ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز بازدیدنمود.حجت الاسلام سیدمحمدرضامیرتاج الدینی دربازدیدازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز ازنزدیک با نحوه فعالیتهای این دوپایانه مرزی درحوزه بارومسافر آشنا شد.نماینده دوره های هفتم,هشتم ویازدهم مجلس شورای اسلامی ضمن اظهاررضایت از مجموعه اقدامات انجام گرفته دراین دوپایانه برای تسهیل روندترددمسافروحمل ونقل کالا گفت نقش پایانه های مرزی جلفا ونوردوز درتبادل کالا ومسافر وتوسعه ترانزیت وحمل ونقل بین المللی درحوزه کشورهای شمالغرب کشوربسیارمهم بوده ونقش اساسی دررونق اقتصادی استان آذربایجان شرقی دارند.دراین بازدیدمدیران پایانه های مرزی جلفا ونوردوز گزارشی از اقدامات مختلف انجام گرفته دراین دوپایانه مرزی درسال 1398 ,سه ماهه اول سالجاری وهمچنین قدامات انجام یافته برای فعال نگهداشتن این پایانه های مرزی ورعایت دستورالعملهای بهداشتی دردوران شیوع ویروس کرونا ارائه نمودند.لازم به ذکراست ازپایانه های مرزی جلفا به عنوان مرزمشترک ایران وجمهوری خودمختارنخجوان ونوردوز به عنوان مرزمشترک ایران وارمنستان طی سال 1398 تعدادیک میلیون و328 هزارمسافروتعداد137هزارو800 کامیون ترددنموده اند.همچنین درسه ماهه اول سالجاری 27 هزار دستگاه وسائط نقلیه سنگین باری ازاین دوپایانه مرزی ترددکرده اند.


مشخصات:
نظرات: *