پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

ناوگان حمل ونقل باراستان آذربایجان شرقی 5 میلیون تن باررادرطی سه ماهه اول سال1399 جابه جانمود


میزان کالای حمل شده توسط ناوگان حمل ونقل بارآذربایجان شرقی طی سه ماهه اول سالجاری14 درصدافزایش یافت.

تاریخ انتشار: 1399/04/04

ناوگان حمل ونقل باراستان آذربایجان شرقی 5 میلیون تن باررادرطی سه ماهه اول سال1399 جابه جانمود.معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزوداین آماردرمقایسه بامدت مشابه سال گذشته 14درصدافزایش داشته است.کاظم تیمورزاده گفت تعدادبارنامه صادره دراین مدت بیش از335هزارو و500برگ بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 1398 حدود5 درصدافزایش نشان می دهد. وی اظهارداشت درسه ماه اول امسال ناوگان حمل ونقل مسافر استان که تحت تاثیرشیوع ویروس کرونابامحدویت ها وممنوعیت های سفرروبروبوده نیز 523 هزارمسافر رابابیش از78هزار سفرجابه جانموده است که این امارنسبت به مدت مشابه سال گذشته58درصدکاهش داشته است. تیمورزاده گفت دراین مدت تعداد936موردبرخوردباتخلفات اضافه بارصورت گرفته وبیش از21هزارو600برچسب معاینه فنی برای وسائط نقلیه ناوگان عمومی بارومسافراستان صادرشده است. لازم به ذکراست که درحال حاضر تعداد283شرکت وموسسه حمل ونقل کالا,تعداد120 شرکت وموسسه حمل ونقل مسافری,تعداد63 شرکت حمل ونقل بین المللی فعال کالا وتعداد6شرکت حمل ونقل مسافری برون مرزی دراستان فعالیت می نمایند. همچنین 5 مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین با6 خط کنترل درآذربایجان شرقی فعال هستند.


مشخصات:
نظرات: *