پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

ترددخودروها درمحورهای مختلف استان اذربایجان شرقی 23 درصدکاهش یافت


کاهش 23 درصدی ترددخودرودرمحورهای آذربايجان شرقی دراسفندماه 1398

تاریخ انتشار: 1398/12/26

ترددخودروها درمحورهای مختلف استان اذربایجان شرقی 23 درصدکاهش یافت .مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام اين خبرافزودباتوجه به اطلاعات به دست آمده از82دستگاه ترددشمارآن لاين درمحورهای مختلف استان ازمورخه اول الی 25 اسفندسالجاری بیش از13میلیون ترددخودروثبت شده است که درمقایسه باترددبیش از16 میلیون 800هزار خودرودرمدت مشابه سال 1397 به میزان 23 درصدکاهش داشته است.اورجعلی علیزاده گفت این روندکاهشی در بازه زمانی اول تا5 اسفند19 درصد,دربازه زمانی 6الی 10 اسفند17 درصد,دربازه زمانی 11الی 15 اسفند21 درصدودربازه زمانی 15 الی 20 اسفند22 ودربازه زمانی 21 الی 25 اسفند32درصدبوده است.وی ادامه داداین آمار نشان میدهدروندترددخودروهادراسفندکاهشی بوده است.


مشخصات:
نظرات: *