پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

ازاول بهمن ماه سالجاری تخصیص سوخت ناوگان وانت بار بین شهری براساس پیمایش خواهدبود


از اول بهمن سالجاری تخصیص سوخت ناوگان وانت باربین شهری براساس پیمایش خواهدبود.

تاریخ انتشار: 1398/10/15

ازاول بهمن ماه سالجاری تخصیص سوخت ناوگان وانت بار بین شهری براساس پیمایش خواهدبود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی با اعلام این خبرافزوددرراستای طرح ساماندهی ناوگان ورانندگان وانت بار جهت فعالیت دربخش حمل ونقل عمومی جاده ای وبراساس تصمیمات اتخاذشده درخصوص تخصیص سوخت ناوگان وانت بار براساس پیمایش,ازاین پس برای دریافت سهمیه عملکردی سوخت,ناوگان مذکور بایدنسبت به اخذمدارک واسنادحمل شامل کارت هوشمند راننده وناوگان بارنامه جهت حمل محمولات اقدام نمایند.اورجعلی علیزاده گفت مدارک موردنیاز برای دریافت سهمیه عملکردی سوخت وانت بارها کارت هوشمندراننده وناوگان وبارنامه برای حمل محمولات خواهدبود. وی ادامه دادکلیه رانندگان ومالکان وانت باربایستی بامراجعه به مراکزمجازصدورکارت هوشمند دراستان نسبت به ثبت نام واخذمدارک مجوز فعالیت اقدام نمایندتاازمزایای فوق بهره مندشوند.علیزاده گفت متقاضیان برای اطلاع ازمراکز ورود اطلاعات کارت هوشمند می توانند به نشانیwww.rmto.irمراجعه کنند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان به کلیه رانندگان ومالکان وانت بارهای بین شهری توصیه نمودهرچه سریعتربه مراکز مجازصدورکارت هوشمنددراستان مراجعه ونسبت به ثبت نام اقدام کنند تادرماه های آتی ازبابت فعالیت حمل ونقلی واختصاص سوخت ناوگان خوددچارمشکل نشوند.به گفته وی تعدادناوگان وانت بار دارای کارت هوشمنددراستان 9هزارو994دستگاه می باشد.


مشخصات:
نظرات: *