پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معاون وزیرورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای محورهای مختلف استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود


بازدیدمعاون وزیرورییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ازمحورهای آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: 1398/08/17

معاون وزیرورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای محورهای مختلف استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود.عبدالهاشم حسن نیا دراین برنامه که سرپرست معاونت راههای فرعی و روستایی سازمان و مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اوراهمراهی می کردنداز آزادراه تبریز زنجان ومحورهای اصلی،فرعی وروستایی شهرستانهای بستان آباد، هشترود،مراغه،عجبشیر،بناب و آذرشهربازدیدنمود.معاون وزیرراه دراین سفرازاقدامات انجام یافته درمورد روکش آسفالت بخشهای مختلف آزادراه پیامبراعظم بازدیدوباتوجه به اهمیت این آزادراه خواستاراقدامات بیشتر وسرعت درروندترمیم اسفالت این آزادراه شد.وی همچنین برساماندهی وضعیت گاردریل ها ونیزتابلوهای تبلیغاتی اطلاع رسانی محورهای مختلف استان تاکیدنمود. رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای همچنین دراین سفربااستاندارآذربایجان شرقی دیدارودرموردمسائل مختلف حوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای این استان گفتگونمود. دراین دیداردکترمحمدرضاپورمحمدی استاندارآذربایجان شرقی ضمن قدردانی ازاقدامات اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درجابه جایی زائرین اربعین حسینی وروکش آسفالت محورهای مختلف استان درسالجاری خواستار توجه بیشترسازمان به استان باتوجه به اهمیت آن در منطقه شمالغرب کشورشد.رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نیزدراین دیدارضمن تشکرازحمایتهای استاندارازحوزه های راهداری حمل ونقل استان خواستارتخصیص بیشتروبموقع اعتبارات استانی به پروژه های این بخش گردید.


مشخصات:
نظرات: *