پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

پدافندغیرعامل نقش مهم وحیاتی درحوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ایفا می کند


نقش مهم پدافندغيرعامل درحوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1398/08/12

پدافندغیرعامل نقش مهم وحیاتی درحوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ایفا می کند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان با تاکیدبرنقش مهم پدافندغیرعامل باتوجه به ماهیت فعالیتهای حوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای گفت مجموعه فعالیتهای پدافندغیرعامل برای پیشگیری وکاهش اثرات حوادث طبیعی رامی توان کاملا درراستای عملکردراهداری وحمل ونقل جاده ای تعریف نمود.اورجعلی علیزاده درمورداقدامات انجام یافته اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای دریک سال اخیردرحوزه پدافندغیرعامل گفت:انجام مانور های آماده سازی ماشین آلات وامکانات راهداری برای راهداری زمستانی,رزمایش آمادگی سیستم های برق اضطراری درسطح واحدهای تابعه وپایانه های مرزی جلفا ونوردوز وپایانه بارتبریز,امدادرسانی درحوادث غیرمترقبه کشوری مانند اعزام اکیپهای این اداره کل برای ترمیم جاده های آسیب دیده ازسیل لرستان وهمچنین اعزام اکیپ برای آماده سازی مرزمهران برای جابه جایی زائرین اربعین حسینی,تعیین وآماده سازی پایانه بارتبریز به عنوان محل اسکان اضطراری درحوادث غیرمترقبه,بازدید میدانی کارگروه شیمیایی پدافندغیرعامل استانداری ازامکانات پدافندشیمیایی پایانه های مرزی جلفا ونوردوز,مدیریت وکنترل حمل ونقل جاده ای استان بااجرای طرح تن – کیلومتر وتامین لاستیک وسائط نقلیه سنگین به قیمت دولتی,برگزاری مانورسایبری دراداره کل ,اجرای طرح های ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها وهمچنین طرحهای ارتقای ایمنی راکبین موتورسیکلت ووانت بارهابرای افزایش ایمنی حمل ونقل جاده ای وبرگزاری کلاسهای اموزشی درحوزه پدافندغیرعامل برای مدیران وکارشناسان اداره کل ورانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی بارومسافرازمهمترین اقدامات این اداره کل دراین حوزه بوده است.


مشخصات:
نظرات: *