پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1398 شاهدترددبیش از786هزارمسافربودند


تردد بيش از786هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1398

تاریخ انتشار: 1398/07/13

پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1398 شاهدترددبیش از786هزارمسافربودند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزوددراین مدت بیش از414هزارمسافر که 21هزارو500مسافرایرانی و بیش از392 هزارمسافرخارجی بودند ازمرزجلفاترددکرده اند.اورجعلی علیزاده افزود درهمین مدت نیزازپایانه مرزی نوردوز بیش از372هزارمسافرکه 170هزارمسافرایرانی و بیش از201هزارمسافرخارجی بودندترددکرده اند.وی گفت میزان مسافرمرز جلفا نسبت به مدت مشابه سال گذشته2درصد ودرمرزنوردوز83درصدافزایش داشته است وی ادامه داد درهمین مدت بیش از30هزارو 900وسیله نقلیه باری ایرانی وخارجی و559اتوبوس مسافری ایرانی و612اتوبوس خارجی ازمرز جلفا و39هزارو766کامیون ایرانی وخارجی و 3 هزارو251 اتوبوس ایرانی و6هزارو900سواری ایرانی وخارجی از مرزنوردوز ترددکرده اند.


مشخصات:
نظرات: *