پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي آذربايجان شرقي جلسه بررسی راهکارهای بهبودایمنی بزرگراه شهیدکسایی تبریز طبق مصوبات بيست دومين جلسه كمیسيون مديريت ايمني حمل ونقل استان آذربايجان شرقي باحضوراعضاي كمیسيون برگزارشد.


جلسه بررسی راهکارهای ارتقای ایمنی بزرگراه شهیدکسایی تبریز برگزارشد

تاریخ انتشار: 1398/07/09

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي آذربايجان شرقي جلسه بررسی راهکارهای بهبودایمنی بزرگراه شهیدکسایی تبریز طبق مصوبات بيست دومين جلسه كمیسيون مديريت ايمني حمل ونقل استان آذربايجان شرقي باحضوراعضاي كمیسيون برگزارشد. مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان ودبيركمیسيون دراین جلسه باتاکیدبرضرورت بهبودایمنی بزرگراه شهیدکسایی گفت گفت كنارگذرجنوبي شهيد كساِیی بطول 18 كيلومتربابيش از40 سال عمريكي ازكريدورهاي مهم جاده اي استان ميباشد .وعملكرد آن بصورت دوگانه شهري وبرون شهري مي باشد وروزانه بالاي يكصدهزارتردد در آن برقراراست . اورجعلی علیزاده افزود با توجه به دسترسي هاي غيرمجازوتبديل پلهاي بزرگ به زيرگذروهمچنين وجودكاربري هاي متعددازجمله ورزشگاه يادگارامام وكاربري هاي ديگردرموازات آن محورمذكور تصادفات زيادي درهرسال دارد.بطوريكه ازنظرطولي 2 درصد راههاي استان راشامل ميشود ولي ازنظرتصادفات 4 درصدكل تصادفات استان راشامل مي گرددباتوجه به اينكه باندجنوبي اين درسالهاي گذشته به سه خط ارتقاء يافته وباندشمالي هنوز به سه خطه ارتقاء نيافته است. لازم به ذکر باتوجه به مصوبه كمیسيون ايمني راهها این جلسه باحضورمسولان اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي ,دفترفنی,عمرانی وحمل ونقل وترافیک استانداري ,پليس راه وراهور؛شهرداري تبريزواداره كل راه وشهرسازي جهت ساماندهي وايمن سازي محورمذكورتشكيل وحاضران به بحث وتبادل نظردرموردموضوع ذکرشده وهمچنین روانسازی تردد درمحدوده شهرتبریزتامحل پاسگاههای پلیس راه پرداختند.


مشخصات:
نظرات: *