پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

طرح ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک به یک مطالبه اجتماعی درسطح جامعه ازاهداف مهم سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای می باشد


طرح ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک به یک مطالبه اجتماعی

تاریخ انتشار: 1398/06/12

طرح ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک به یک مطالبه اجتماعی درسطح جامعه ازاهداف مهم سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای می باشد.مشاورریاست ومدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درجلسه شورای معاونین اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اذربایجان شرقی بااعلام این مطلب افزودایجادحساسیت درمردم دربحث تصادفات رانندگی وافزایش مطالبات اجتماعی زمینه ساز ارتقای ایمنی خواهدبود.منصورفخاران سازمان راهداری وحمل نقل جاده ای رابه عنوان یک سازمان خدمات رسان باکارشبانه روزی معرفی کرده وگفت درهمه فصول سال ومناسبتهای مختلف این سازمان درحال خدمات رسانی به احادمردم می باشد.وی همچنین باتوجه به وضعیت خاص کشور گفت درحال حاضرما نیازبه تغییرنگرش وروشها داریم وهمه بایدپای کاربوده ودرارتقای حوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای باجدیت فعالیت نماییم.مدیرکل روابط عمومی سازمان همچنین بر رسیدگی به وضعیت پایانه بارتبریزبرای فراهم کردن تسهیلات رفاهی بهتربرای رانندگان حمل ونقل عمومی تاکیدنمود. مشاوررییس سازمان همچنین درسفربه استان اذربایجان شرقی به همراه مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بامدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی دیدارنمود.منصورفخاران دراین دیدارباتاکیدبراینکه هدف گذاری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ارتقای ایمنی جاده ای است افزودبخش مهمی ازاین مهم ارتقای فرهنگ ایمنی است که نقش اساسی دراین زمینه رارسانه های گروهی ودرراس آنها صداوسیما ایفا میکند.وی همچنین گفت این سازمان درحوزه حمل ونقل برتامین مطالبات رانندگان تلاش می کند وبه کمک صداوسیما برای افزایش پایگاه اجتماعی این قشرزحمتکش نیازدارد.فخاران همچنین بر ارتباط بیشتر صداوسیما ومرکز مدیریت راههای سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای برای اطلاع رسانی به کاربران جاده ای تاکیدنمود.


مشخصات:
نظرات: *