پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت ومنابع اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضورمعاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ورییس گروه نوسازی اداری ومدیریت عملکرد این سازمان برگزارشد


دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1398/06/06

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت ومنابع اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضورمعاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ورییس گروه نوسازی اداری ومدیریت عملکرد این سازمان برگزارشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان دراین جلسه ضمن اشاره به وظایف سنگین محوله به این اداره کل درحوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای اظهارامیدواری کردبامساعدت همکاران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی درسال چاری عملکردقابل قبولی تسئط اداره کل ارائه شود.اورجعلی علیزاده همچنین گزارشی ازعملکردکارگروه توسعه مدیریت اداره کل بیان نمود.معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت ومنابع انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ضمن اشاره به همصدایی درانجام امور افزودمشارکت دردوره های اموزشی مبتنی بر نیازواقعی پرسنل تعریف واجرایی شود.حیدرفتح زاده قریبه همچنین ضمن تاکیدبراهمیت میزخدمت درخدمات رسانی به مردم خواستارحضورنیروهای زبده دراین حوزه گردید.درادامه جلسه رییس گروه نوسازی اداری ومدیریت عملکردسازمان مدیریت وبرنامه ریزی نیز درمورداصلاح وبهبودفرآیندهای کاری مطالبی بیان نمود.


مشخصات:
نظرات: *