پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اجرای طرح بازدید وکنترل ناوگان حمل ونقل عمومی همزمان باآغاز سفرهای تابستانی دراستان آذربایجان شرقی آغازشد


اجرای طرح بازدیدوکنترل ناوگان حمل ونقل عمومی درمحورهای آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: 1398/04/18

اجرای طرح بازدید وکنترل ناوگان حمل ونقل عمومی همزمان باآغاز سفرهای تابستانی دراستان آذربایجان شرقی آغازشد. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزود: باتوجه به آغازسفرهای تابستانی وافزایش تقاضای استفاده ازحمل ونقل عمومی توسط مردم وهمچنین ارتقای ایمنی تردد ناوگان حمل ونقل عمومی بارومسافر؛کنترل ونظارت برعملکرداین ناوگان دردستورکاراین اداره کل وادارات راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان های مختلف استان قرارگرفته است.. اورجعلی علیزاده گفت دراین راستااکیپ های این اداره کل شامل کارشناسان حوزه های مختلف حمل ونقل وراهداری باحضوردرپایانه های بارومسافر؛پاسگاههای پلیس راه ؛محل شرکتهای حمل ونقل ودرطول مسیرراههای مواصلاتی استان نسبت به کنترل مدارک مثبته راننده ؛ناوگان ؛وضعیت ایمنی ناوگان ؛عملکردمدیران فنی شرکتها ,مهاربار...اقدام نموده وضمن راهنمایی های لازم به رانندگان وشرکتهای متخلف درصورت برخوردباتخلف اقدام به برخوردقانونی می نمایند. وی خاطرنشان کردازآغازتیرماه سالجاری نزدیک به 60ماموریت بازدید وکنترل عملکردناوگان حمل ونقل عمومی باروومسافردرسطح راههای برون شهری توسط ادارات حمل ونقل جاده ای شهرستانهاانجام شده و در این مدت 3000مورد درناوگان حمل ونقل عمومی موردبازدید قرارگرفته اندا


مشخصات:
نظرات: *