پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اجرای عملیات روکش آسفالت جاده مراغه – هشترود استان آذربایجان شرقی به طول42 کیلومترآغازشد


عمليات روکش آسفالت جاده مراغه – هشترودبه طول42 کيلومترآغازشد

تاریخ انتشار: 1398/03/19

اجرای عملیات روکش آسفالت جاده مراغه – هشترود استان آذربایجان شرقی به طول42 کیلومترآغازشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان با اعلام این خبرافزود عملیات روکش آسفالت این محوربااعتبار80 میلیاردریال درقالب دوقراردادپیمانکاری درحال اجرامی باشد.اورجعلی علیزاده گفت برای اجرای این طرح2هزارو400تن قیرازطرف اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای دراختیار مجریان قرارداده شده است وطبق برنامه زمان بندی روزانه به طول700 مترعملیات روکش اجراشده وطی سه ماه عملیات به اتمام خواهدرسید.وی ادامه دادهمچنین تعریض پل چکان,لایروبی پلهای بزرگ واصلاح علائم ایمنی جاده ای ازجمله طرحهایی است که دراین محور بااعتباری بالغ بر4 میلیاردریال درحال اجراست.علیزاده گفت محورمراغه به هشترود درجنوب استان آذربایجان شرقی یکی ازمحورهای مهم وپرتردد می باشدکه امیداست بااجرای این طرحهاایمنی تردددراین محورارتقا یابد.


مشخصات:
نظرات: *