پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضورمعاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی آذربایجان شرقی وکارشناسان این سازمان برگزارشد


جلسه کارگروه توسعه مديريت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1397/02/19

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضورمعاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی آذربایجان شرقی وکارشناسان این سازمان برگزارشد.حیدرفتح زاده دراین جلسه باتاکیدبر ایجادتعامل بیشتربین سازمان مدیریت وبرنامه ریزی واداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت حضورکارشناسان این سازمان درجلسه های کارگروههای توسعه مدیریت اداره کل باعث ایجاد هم افزایی درارایه بهترعملکرداداره کل خواهدشد.وی همچنین بااشاره به عملکرداداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی درشاخصهای اختصاصی وعمومی درسال 1396 ورشدمحسوس آن, بر تلاش بیشتربرای ارتقای عملکرد تاکیدنمود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان نیزدراین جلسه ضمن اشاره به انتزاع معاونت راهداری اداره کل راه وشهرسازی وادغام آن با اداره کل حمل ونقل وپایانه ها وتشکیل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درسال 1395 وتاثیر آن درعملکرداداره کل گفت:ساماندهی نیروی انسانی وسایرفعالیتهای اضافه شده بروظایف این اداره کل نیازبه کارمضاعف وشبانه روزی دارد.منوچهرسلمان زاده همچنین بربازنگری درارزیابی شاخصهای اختصاصی باتوجه به میزان تخصیص اعتبارات عمرانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تاکیدنمود.دراین جلسه همچنین رییس اداره برنامه وبودجه ودبیران کارگروههای مختلف توسعه مدیریت اداره کل گزارشی درموردعملکردحوزه مربوطه خودارائه نمودند.


مشخصات:
نظرات: *