پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بيش از230ميليون و171هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سال1396 ثبت شد.


ثبت بيش از230ميليون و171هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقي درسال1396

تاریخ انتشار: 1397/02/10

بيش از230ميليون و171هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سال1396 ثبت شد. مديركل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام اين خبرافزودباتوجه به اطلاعات به دست آمده از82دستگاه ترددشمارآن لاين درمحورهای مختلف استان اين آماردرمقايسه بامدت مشابه سال قبل باثبت بیش از197 ميليون و700هزارتردد حدود16درصدافزايش داشته است.منوچهرسلمان زاده گفت ازکل ترددثبت شده 15درصدمربوط به وسايل نقليه سنگين و85 درصدمربوط به وسايل نقليه سبک بوده است.وي محورهاي رفت وبرگشت تبريز- آذرشهروتبريز- صوفيان را پرترددترين محورهاي استان درسال1396اعلام نمود.منوچهرسلمان زاده همچنين سرعت متوسط درمحورهای استان را83کيلومتردرساعت اعلام نمود.وی گفت درطول سال گذشته ازکل ترددثبت شده 10 درصدتخلف سرعت غيرمجازو20 درصدتخلف فاصله غيرمجاز درمحورهای مختلف استان رخ داده است.


مشخصات:
نظرات: *