پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرچهار ماهه اول سال1398 شاهدترددبیش از488هزارمسافربودند


تردد بيش از488هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرچهار ماهه اول سال1398

تاریخ انتشار: 1398/05/19

پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرچهار ماهه اول سال1398 شاهدترددبیش از488هزارمسافربودند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزوددراین مدت بیش از264هزارو700مسافر که 13هزارو300مسافرایرانی و 251 هزارو400مسافرخارجی بودند ازمرزجلفاترددکرده اند.اورجعلی علیزاده افزود درهمین مدت نیزازپایانه مرزی نوردوز بیش از223هزارو400مسافرکه 87هزارمسافرایرانی و 136هزارمسافرخارجی بودندترددکرده اند. وی ادامه داد درهمین مدت بیش از20هزارو 500وسیله نقلیه باری ایرانی وخارجی و345اتوبوس مسافری ایرانی و356اتوبوس خارجی درمرز جلفا و یک هزارو900 اتوبوس ایرانی وبیش از3هزارسواری ایرانی وخارجی وبیش از10 هزارو700 کامیون ایرانی و14هزارو200کامیون خارجی ازمرزنوردوز ترددکرده اند.


مشخصات:
نظرات: *