پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

دستگاههای ذیربط درجابه جایی زائرین اربعین حسینی 1398 برنامه های خودرادرجلسه کمیته خدمات حمل ونقل وسوخت ستاداربعین حسینی آذربایجان شرقی تشریح نمودند


تشریح برنامه های دستگاههای ذیربط درجابه جایی زائرین ادر جلسه کمیته خدمات حمل ونقل وسوخت ستاداربعین حسینی

تاریخ انتشار: 1398/05/17

دستگاههای ذیربط درجابه جایی زائرین اربعین حسینی 1398 برنامه های خودرادرجلسه کمیته خدمات حمل ونقل وسوخت ستاداربعین حسینی آذربایجان شرقی تشریح نمودند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای و رییس کمیته حمل ونقل ستاداربعین حسینی استان دراین جلسه با اشاره به انجام اقدامات وبرنامه ریزی لازم برای جابه جای ایمن وراحت زائرین گفت نواقصات مسیرهای تردد زائرین توسط این اداره کل درحال رفع میباشدواقدامات لازم درموردساماندهی مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی استان برای ارائه خدمات بهتربه زائرین انجام گرفته است.اورجعلی علیزاده افزود:ناوگان حمل ونقل عمومی مسافراستان نیزآمادگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی رادارد.وی همچنین برنقش مهم نظارت مستمر براقدامات درحال انجام ستادتاکید نمود.معاون حمل ونقل این اداره کل نیزدراین جلسه گزارشی درمورداقدامات انجام گرفته این معاونت درراستای اهداف ستاداربعین ارائه نمودوبرعزم ستادحمل ونقل اربعین حسینی استان برای ارتقای خدمات رسانی به زائرین حسینی نسبت به سالهای گذشته تاکیدنمود.درادامه این جلسه نمایندگان شرکت فرودگاههای استان,شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی وانجمن صنفی شرکتها وموسات حمل ونقل مسافری استان برنامه های خودرادرجهت تسهیل حمل ونقل زائرین تشریح نمودند..لازم به ذکراست درایام اربعین سال1397 ناوگان حمل ونقل مسافراستان با تعداد 522 سرویس 16716 نفر زائرحسینی راازمرزمهران جابه جا نمود.


مشخصات:
نظرات: *