پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بیست ویکمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل آذربایجان شرقی بامحوریت سفرهای تابستانی برگزارشد


بيست ويکمين جلسه کميسيون ايمنی حمل ونقل آذربايجان شرقی بامحوريت سفرهای تابستانی برگزارشد

تاریخ انتشار: 1398/05/14

بیست ویکمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل آذربایجان شرقی بامحوریت سفرهای تابستانی برگزارشد.معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری دراین جلسه با اشاره به نقش مهم صداوسیما در آموزش فرهنگ ترافیکی گفت ارتقای فرهنگ ایمنی حاصل تلاش همه دستگاههای ذیربط درامرحمل ونقل می باشدکه رسانه های گروهی می تواننددراین حوزه پیشتازباشند.جوادرحمتی همچنین خواستارهمکاری بیشتر فرمانداران وشهرداران درارتقای ایمنی حمل ونقل درمحدوده 30 کیلومتری شهرها که طبق آماربیشترین سهم تصادفات رادارندگردید.وی بر همکاری آتش نشانی شهرها درحوزه تصادفات جاده ای تاکیدنمود. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای ودبیر کمیسیون ایمنی استان نیز دراین جلسه گزارشی ازچگونگی اجرای مصوبات جلسه های گذشته ارائه نمودوگفت اجرای دقیق مصوبات جلسه های کمیسیون ایمنی می تواندنقش موثری درارتقای فرهنگ ایمنی وکاهش تصادفات جاده ای داشته باشد.اورجعلی علیزاده همچنین به اجرای طرح راهداری محوری بااستفاده ازامکانات موجوداین اداره کل در5 محوراصلی استان اشاره کردوگفت این عملیات برای ارتقای کیفیت راهها,ایمن سازی ورفع نواقص جاده ای استان درتابستان سالجاری با300 دستگاه ماشین آلات سنگین ونیمه سنگین راهداری وبیش از300 نفرنیروی راهداری درحال اجراست. درادامه این جلسه طبق دستورکار اخرین وضعیت اماری تصادفات وترددجاده ای استان , تمرکز عملیاتی ارگانهای مختلف برماههای مردادوشهریور و جمعبندی راهکارهای اجرایی کاهش تصادفات جاده ای به صورت ضربتی توسط اعضای جلسه موردبحث,بررسی وتبادل نظر قرارگرفت.


مشخصات:
نظرات: *