پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بيش از93ميليون و436هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي چهار ماهه اول سال 1398 ثبت شد.


ثبت بيش از93ميليون و436هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی درچهار ماهه اول سال1398

تاریخ انتشار: 1398/05/05

بيش از93ميليون و436هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي چهار ماهه اول سال 1398 ثبت شد. مديركل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام اين خبرافزودباتوجه به اطلاعات به دست آمده از82دستگاه ترددشمارآن لاين درمحورهای مختلف استان اين آماردرمقايسه بامدت مشابه سال گذشته 3درصدافزایش داشته است.اورجعلی علیزاده گفت ازکل ترددثبت شده 15درصدمربوط به وسايل نقليه سنگين و85 درصدمربوط به وسايل نقليه سبک بوده است.وي محورهاي رفت وبرگشت تبريز- ایلخچی بابیش از15میلیون و578هزار ,تبريز- صوفيان بابیش از7میلیون و960هزار,ایلخچی- آذرشهر بابیش از4میلیون و506هزارو محوربناب – مراغه رابابیش ازدو میلیون و 30هزارتردد, پرترددترين محورهاي استان درچهار ماهه اول سالجاری اعلام نمود.


مشخصات:
نظرات: *