پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عضوهیئت عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و نماینده تام الاختیاررییس سازمان درامور فن آوری اطلاعات وسرمایه گذاری وهیئت همراه ازحوزه های مختلف راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود.


بازديدعضوهیئت عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و نماینده تام الاختیاررییس سازمان درامور فن آوری اطلاعات وسرمایه گذاری ازآذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: 1398/03/29

عضوهیئت عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و نماینده تام الاختیاررییس سازمان درامور فن آوری اطلاعات وسرمایه گذاری وهیئت همراه ازحوزه های مختلف راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود. فرامرزمداح درجلسه شورای اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ضمن تاکیدبراهمیت آذربایجان شرقی درحوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای درسطح کشورگفت این استان ظرفیتهای لازم برای ارائه خدمات بهتردرحوزه های فعالیت خودرادارامی باشد.وی افزودظرف اعتبارات ملی درسطح کشورثابت است و این اعتبارات باتوجه به وضعیت کلی کشورشایدامسال کاهش داشته باشدولی تمامی سعی سازمان برتخصیص کامل آن می باشدکه انجام خواهدیافت.فرامرزمداح برتلاش بیشترادارات کل استانی برای تعاملات استانی وجذب هرچه بیشتر اعتبارات ازاین حوزه تاکیدنمود.عضوهیئت عامل سازمان گفت امسال بخشی ازکارها وپروژه ها بخصوص درحوزه راههای روستایی باامکانات ادارات شهرستانی وبه صورت امانی انجام خواهدگرفت که براین اساس ازاکنون بایداقدامات لازم برای اورهال کردن ماشین آلات صورت گیرد.وی همچنین برتلاش ادارات استانی برای یافتن راههای جدیدبرای کسب درآمدهای سازمانی وجذب سرمایه گذاران بخش خصوصی تاکیدنمود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای اذربایجان شرقی نیزدراین جلسه گزارشی ازفعالیتها ووضعیت راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ارائه نمود. نماینده تام الاختیاررییس سازمان درامور فن آوری اطلاعات وسرمایه گذاری وهیئت همراه همچنین دراین بازدید ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز بازدیدنموده وازنزدیک درجریان روند اموردراین دوپایانه مرزی قرارگرفتند.بازدید ازراهدارخانه مرند, پاسگاه پیش ساخته پلیس راه مرند,پایانه باروپایانه مسافری مرکزی تبریز ومحورهای مواصلاتی شهرستانهای هریس, ورزقان, جلفا, مرند مراغه وهشترودازدیگربرنامه های این هیئت دراستان بود. عضوهیئت عامل سازمان همچنین درجلسه باحضورتشکلهای صنفی حمل ونقل جاده ای استان حضوریافته وازنزدیک بامسائل ومشکلات این صنوف درسطح استان آشنا گردید.


مشخصات:
نظرات: *