پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

انجمنهای صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین فعال آذربایجان شرقی درحمل کالاهای اساسی ونهاده های دامی توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان موردتقدیرقرارگرفتند


تقديرازانجمنهای صنفی رانندگان وسائط نقليه سنگين آذربايجان شرقی درموردحمل کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: 1398/03/26

انجمنهای صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین فعال آذربایجان شرقی درحمل کالاهای اساسی ونهاده های دامی توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان موردتقدیرقرارگرفتند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی ضمن حضوردرپایانه بارتبریز ودیداربا اعضای انجمنهای صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین استان که طی روزهای اخیر باحضوردربندرامام خمینی(ره) خوزستان اقدام به بارگیری وحمل کالاهای اساسی ونهاده های دامی موردنیاز مردم به استان نموده بودندازآنها تشکروقدردانی نمود.رانندگان استان ضمن هماهنگی بااداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای وکانون انجمنهای صنفی شرکتها وموسسات حمل ونقل کالای استان درخردادماه سالجاری باتعداد2500 دستگاه کامیون,کمپرسی ,اطاقداروبغلدار مقدار45000تن کالاهای اساسی ونهاده های دامی رابه استان حمل نموده اندوحمل مابقی این کالاها همچنان ادامه دارد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای همچنین به همراه معاون حمل ونقل این اداره کل ضمن حضوردربین رانندگان وسائط نقلیه سنگین پایانه بارازنزدیک باآنهادیدارودرجریان مسائل ومشکلات مختلف رانندگان قرارگرفتند.


مشخصات:
نظرات: *