پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معاون راههای فرعی وروستایی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای فرعی وروستایی شهرستانهای کلیبر,خداآفرین وهورانددراستان آذربایجان شرقی بازدیدنمود


بازديدمعاون راههای فرعی وروستايي سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای فرعی سه شهرستان آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1398/03/18

معاون راههای فرعی وروستایی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای فرعی وروستایی شهرستانهای کلیبر,خداآفرین وهورانددراستان آذربایجان شرقی بازدیدنمود.رضااکبری دراین بازدیدکه نماینده مردم این سه شهرستان درمجلس شورای اسلامی,مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان وفرمانداران شهرستان های کلیبر,خداآفرین وهورانداوراهمراهی می کردند ازبخشی ازراههای فرعی وروستایی این سه شهرستان بازدید وازنزدیک درجریان وضعیت راههای احداث شده ودردست احداث فرعی وروستایی این منطقه قرارگرفت.دکتراکبری درجریان این بازدیدبراولویت بندی بهسازی راههای فرعی وروستایی این شهرستانها براساس اهمیت ومیزان تردد تاکیدنموده وخواستارهمکاری نمایندگان مجلس وفرمانداران درتامین منابع لازم برای ساخت راههای روستایی گردید.لازم به ذکراست شهرستانهای کلیبر,هوراندوخداآفرین درشمال شرقی استان آذربایجان شرقی واقع شده اند.


مشخصات:
نظرات: *