پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بیستمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل آذربایجان شرقی بامحوریت راهبری تصادفات استان به ریاست استاندار آذربایجان شرقی برگزارشد


بيستمين جلسه کميسيون ايمنی حمل ونقل آذربايجان شرقی بامحوريت راهبری وضعيت تصادفات استان برگزارشد

تاریخ انتشار: 1398/03/12

بیستمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل آذربایجان شرقی بامحوریت راهبری تصادفات استان به ریاست استاندار آذربایجان شرقی برگزارشد.استاندارآذربایجان شرقی دراین جلسه ضمن اشاره به اینکه ارتقای فرهنگ رانندگی وآموزش درکاهش سوانح رانندگی نقش اصلی رادارد گفت این آموزشها بایداز کودکان آغازشود.محمدرضاپورمحمدی افزودبه روزرسانی ونصب تجهیزات هوشمندکنترل ترافیک ازدیگراقدامات مهم درامرکاهش تصادفات رانندگی است.وی همچنین برتشکیل کارگروهی برای بررسی دلایل بالا بودن فوتی های سوانح جاده ای بعدازانتقال به مراکزدرمانی,تقویت کمیسیون ایمنی واجرای دقیق مصوبات آن ,استفاده از مدیریت سامانه ترافیک وشناسایی واصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای تاکید نمود.استاندارآذربایجان شرقی همچنین از کندی اجرای طرحهای حمل ونقلی استان بالاخص خط آهن تبریز- میانه انتقادنمود.معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری نیزدراین جلسه با اشاره به مصوبات کمیسیون ایمنی استان ونقش آن درکاهش تصادفات جاده ای گزارشی ازاقدامات انجام یافته برای حل مسائل ایمنی مربوط به 30 کیلومتری شهرتبریز راارائه نمود.جوادرحمتی افزودباتمرکز اقدامات نظارتی وعملیاتی دستگاههای اجرائی بارویکردپیشگیرانه می توان درمحورهای پرتردد به نتایج مثبتی درکاهش وکنترل حوادث جاده ای دست یافت.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ودبیر کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل استان نیزدراین جلسه بااشاره به تجربه موفق مدیریت سفرهای نوروز سال1398 وحضورچشمگیرهمه دستگاههای ذیربط درصحنه راکه منجربه کاهش تلفات جاده ای شدگفت این الگومی توانددرتمامی طول سال اجراشود. اورجعلی علیزاده افزودتقویت حمل ونقل ناوگان عمومی مسافر باتوجه به ضریب بالای ایمنی یک راه مناسب برای ارتقای ایمنی حمل ونقل میباشد.وی همچنین گفت باتوجه به اینکه 80 درصدترددجاده ای در20 درصدراههای استان انجام می گیردتمرکزبرای ارتقای ایمنی این محورهامی تواندنتایج مثبتی درکاهش سوانح جاده ای داشته باشد.دراین جلسه همچنین اعضا طبق دستورکارجلسه به بحث وتبادل نظردرموردبررسی سهم نیروی انتظامی وسایردستگاههای اجرایی ذی ربط درحوزه کاهش وکنترل تصادفات وسوانح جاده ای وبرنامه جامع کاهش تصادفات رانندگی استان وارائه اهداف,اولویتها وتعیین برنامه عملیاتی دستگاههای اجرایی پرداختند.


مشخصات:
نظرات: *