پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

آزادسازی حریم قانونی ورودی شهرهای بزرگ درنوزدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل استان اذربایجان شرقی موردتاکیدقرارگرفت.


تاکيدبرآزادسازی حريم قانونی ورودی شهرهادرنوزدهمين جلسه کميسيون ايمنی راههای آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1398/02/31

آزادسازی حریم قانونی ورودی شهرهای بزرگ درنوزدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل استان اذربایجان شرقی موردتاکیدقرارگرفت.معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری ورییس کمیسیون ایمنی استان دراین جلسه بااشاره به اینکه 60 درصد تصادفات جاده ای درمحدوده 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتدوظیفه شهرداری ها درخصوص اصلاحات هندسی وساماندهی دستفروشان کنارجاده رامهم دانست واداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان راملزم کردبا استفاده ازموانع ترافیکی,راههای دسترسی غیرقانونی راباهمکاری مراجع قضایی مسدودنماید.جوادرحمتی افزودباتمرکز اقدامات نظارتی وعملیاتی دستگاههای اجرائی بارویکردپیشگیرانه می توان درمحورهای پرتردد به نتایج مثبتی درکاهش وکنترل حوادث جاده ای دست یافت.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای ودبیراین کمیسیون دراستان نیز دراین جلسه بااشاره به اینکه طبق بررسی های صورت گرفته 10 محورمهم با80 درصدترافیک دراستان وجوددارد که بیشترین تصادفات نیزدراین محورها رخ میدهد گفت اولویت وبرنامه ریزی های اصلی برای ارتقای ایمنی بایددراین محورها انجام گیرد.اورجعلی علیزاده همچنین باارائه گزارشی درموردبرنامه های این اداره کل برای ارتقای ایمنی حمل ونقل درسال جاری برحل تضادترافیک درون شهری وبرون شهری تاکیدنمود.دراین جلسه که بامحوریت آمادگی برای سفرهای تابستانی برگزارشددستگاههای ذیربط پیشنهادهای خودبرای طرح جامع کاهش تصادفات دراستان درسال1398 راارائه نموده وبرامادگی وهماهنگی اقدامت پیشگیرانه برای سفرهای بعدازماه مبارک رمضان تاکیدنمودند.بررسی موضوع تمرکز اقدامات اجرائی کاهش تصادفات درمحدوده 30 کیلومتری شهرهای بزرگ نیزازدیگر مواردطرح شده این جلسه بود.


مشخصات:
نظرات: *