پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

میزان جابه جایی بارتوسط ناوگان حمل ونقل کالای استان آذربایجان شرقی 6درصد طی سال 1397 نسبت به سال 1396افزایش یافت


ميزان جابه جايي باراستان آذربايجان شرقی 6درصدطی سال1397افزايش يافت

تاریخ انتشار: 1398/01/31

میزان جابه جایی بارتوسط ناوگان حمل ونقل کالای استان آذربایجان شرقی 6درصد طی سال 1397 نسبت به سال 1396افزایش یافت.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای بااعلام این خبرافزود طی سال گذشته بیش از19 میلیون تن بارتوسط این ناوگان حمل شد که نسبت به سال قبلترباحمل بیش از18 میلیون تن حدود6درصدافزایش داشته است.اورجعلی علیزاده گفت درسال 1397 بیش از5میلیون و500 هزارمسافرنیز توسط ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان اعم ازاتوبوس,مینی بوس وسواری جابه جاشده اند. وی ادامه داددرسال گذشته یک میلیون و279 هزارمسافرازمرزهای استان ترددکرده اندکه ازاین تعدادبیش از793 هزارمسافرازمرزجلفا و486 هزارمسافرازمرز نوردوز رفت وامدکرده اند.علیزاده همچنین گفت دراین مدت ازمرزهای استان108 هزارکامیون ترددکرده اندکه بیش از50 هزارکامیون سهم مرزجلفا وبیش از57 هزارکامیون مربوط به مرزنوردوز بوده است.


مشخصات:
نظرات: *