پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

به مناسبت روزجانبازاز 6نفرازجانبازان وایثارگران دوران هشت سال دفاع مقدس اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای باحضورمشاورریاست سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درامورایثارگران قدردانی به عمل آمد


تقديرازجانبازان اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی باحضورمشاوررياست سازمان درامورايثارگران

تاریخ انتشار: 1398/01/29

به مناسبت روزجانبازاز 6نفرازجانبازان وایثارگران دوران هشت سال دفاع مقدس اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای باحضورمشاورریاست سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درامورایثارگران قدردانی به عمل آمد.درمراسمی که مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای ومعاون توسعه مدیریت ومنابع این اداره کل نیزدرآن حضورداشتندمشاورریاست سازمان درامورایثارگران با اهدای لوح تقدیر امضاء شده توسط معاون وزیر ورییس سازمان ازاین شش نفرقدردانی نمود. همچنین درمراسمی دیگربه همین مناسبت ازبیست نفرجانبازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بااهدای لوح تقدیرتوسط مدیرکل این اداره کل تجلیل به عمل آمد.


مشخصات:
نظرات: *