پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

تلفات تصادفات جاده ای سفرهای نوروزی سال1398 دراستان آذربایجان شرقی 40 درصدکاهش داشت


تلفات سوانح جاده ای سفرهای نوروزی 1398 آذربايجان شرقی 40درصدکاهش يافت

تاریخ انتشار: 1398/01/28

تلفات تصادفات جاده ای سفرهای نوروزی سال1398 دراستان آذربایجان شرقی 40 درصدکاهش داشت.معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان شرقی درهجدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل استان آذربایجان شرقی ضمن ابرازرضایت ازفعالیتهای دستگاههای ذیربط درارتقای ایمنی سفرهای نوروزی گفت کاهش 40درصدی تلفات حوادث جاده ای ونیزکاهش33درصدی تصادفات منجربه فوت دراین ایام نشانگرتاثیرمثبت برنامه های این کمیسیون درارتقای ایمنی جاده ای میباشد.جوادرحمتی افزوداین روندکاهش تصادفات وتلفات جاده ای باید باتدوین برنامه های کاربردی واجرایی درطول سال ادامه یابد.وی همچنین برنقش مهم آموزش درارتقای ایمنی جاده ای تاکیدنمود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ودبیرکمیسیون نیزدراین جلسه گزارشی درموردفعالیتهای انجام یافته درایام نوروزی همچنین مصوبات جلسه قبلی ارائه نمود.سرپرست پلیس راه استان نیزدراین جلسه گزارشی درمورد وضعیت آمارترافیک وتصادفات جاده ای نوروز1398 ارائه نمود. طرح اعمال ممنوعیت دائم ترددناوگان سنگین باری ازمحورقدیم تبریز- میانه – سرچم , بررسی خسارت سنگین وارده به بدنه راههای استان دراثرحمل محموله های معادن ,حمل نمک,شن وماسه وتصمیم گیری درخصوص نحوه جلوگیری ازاین امروجبران خسارات وارده وبررسی پرونده متقاضیان ارائه خدمات درمحوربزرگ راه شهیدکسایی ازدیگرمواردی بودکه حاضران طبق دستورکارجلسه به بحث , بررسی وتبادل نظردرموردآنها پرداختند.


مشخصات:
نظرات: *