پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

جلسه هماهنگی اجرای طرح ارتقای ایمنی ترددنوروزی مابین اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای وپلیس راه استان آذربایجان شرقی برگزارشد


جلسه هماهنگی اجرای طرح ارتقای ايمنی تردد نوروزی آذربايجان شرقی برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1397/12/16

جلسه هماهنگی اجرای طرح ارتقای ایمنی ترددنوروزی مابین اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای وپلیس راه استان آذربایجان شرقی برگزارشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان دراین جلسه باتشکرازفعالیتهای قرارگاه پلیس راه استان برای ارتقای ایمنی حمل ونقل درطول سال گفت تعامل وهماهنگی اجرای طرح ایمنی مسافران نوروزی مابین این دودستگاه درطول تعطیلات سال جدیدبسیارحائز اهمیت می باشد.اورجعلی علیزاده همچنین برحضورپلیس راه دراین ایام درمحورهای استان برای کنترل وضعیت ترافیکی وکاهش سوانح جاده ای تاکیدنمود.سرپرست فرماندهی پلیس راه استان نیزدراین جلسه ضمن ارائه گزارشی ازاقدامات وتمهدات پلیس برای ایام نوروزسال1398برهمکاری همه جانبه تاکیدنمود.درادامه جلسه معاونین راهداری ,حمل ونقل وفنی ونظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای درمورداقدامات مشترک هماهنگ درایام نوروزباپلیس راه مطالبی ارائه نمودند.دراین جلسه همچنین فرماندهان پاسگاههای پلیس راه وروسای اداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان های استان درموردحوزه های فعالیت خود وانتظارات متقابل درراستای افزایش ایمنی ترددمطالبی بیان نموده وحاضران به بحث, بررسی وتبادل نظردرمواردمطروحه پرداختند.


مشخصات:
نظرات: *