پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اجراي طرح افزايش ايمني وحمل ونقل مسافران نوروزي اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی براي نوروزسال1398آغازشد


پيش فروش بليتهای ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی از12 اسفندآغازمی شود.

تاریخ انتشار: 1397/12/09

اجراي طرح افزايش ايمني وحمل ونقل مسافران نوروزي اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی براي نوروزسال1398آغازشد.مديركل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام اين خبرافزود:براين اساس پيش فروش بليتهاي حمل ونقل جاده اي نوروزي از12اسفند به صورت توامان(حضوری وغیرحضوری) ازطریق سایتهای اینترنتی,استانی وسایتهای اختصاصی شرکتهای حمل ونقل مسافرآغازخواهدشد.اورجعلی علیزاده گفت طرح جابه جائی مسافران نوروزی سال1398 از25 اسفندسالجاری الی 17 فروردین سال آینده به مدت22روزبه اجرادرخواهدآمد.وی ادامه دادازمهمترين اقدامات انجام شده دراين طرح ميتوان به شناسائي ايام ومسيرهاي داراي بيشترين تقاضاي سفروبرنامه ريزي براي تامين ناوگان اين مسيرها،پيگيري ونظارت مستمربرپيش فروش بليت،هماهنگي بامراكزآموزشي ونظامي درخصوص تعيين زمان پيش فروش بليت،برنامه ريزي براي بهره برداري ازحداكثرظرفيت وتوان ناوگان حمل ونقل عمومي مسافر هماهنگي باتشكلهاي صنفي حمل ونقل مسافربه منظورتامين ناوگان كشيك وارسال آن به محل موردنظروممنوع نمودن ارائه سرويس دربستي دربرخي ازايام اجراي طرح اشاره نمود.علیزاده اقدامات انجام يافته براي افزايش ايمني حمل ونقل جاده اي مسافران دراين ايام رانظارت برعملكردمديران فني شركتها دراعمال جديت درخصوص كنترل اجزاي فني ناوگان،كنترل ساعات كارمجازرانندگان مسافري،هماهنگي بااورژانس وهلال احمربراي آماده سازي وارائه خدمات درپايگاههاي امدادونجات جاده اي،ممنوعيت حمل محمولات ترافيكي درجاده هاوآمادگی سامانه های نظارتی وثبت تخلفات درمحورهای استان برای انجام کنترل ناوگان جاده ای بيان نمود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همچنين گفت دراين ايام تعداد40باب مجتمع خدماتي- رفاهي بين راهي درمحورهاي مختلف استان بافراهم كردن شرايط وامكانات مناسب آماده خدمات رساني به مسافران خواهندبود.وی همچنین بر آماده سازی وتجهیزراهدارخانه ها ی استان ونیز منظرآرائی راه ,خط کشی,پاک سازی وساماندهی تابلوهای جاده ای,لکه گیری راهها وتسطیح حریم جاده هاتوسط عوامل راهداری برای این ایام اشاره نمود.علیزاده ازکاربران جاده ای خواست دراین ایام ازسامانه جامع اطلاع رسانی 141برای دسترسی به آخرین اطلاعات وضعیت راههای کشوراستفاده نمایند.


مشخصات:
نظرات: *