پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

هزاران نفرازمردم آذربايجان شرقي توسط ناوگان حمل ونقل جاده اي مسافراستان درقالب كاروان ديداربامقام معظم رهبري به تهران اعزام شدند


اعزام سه هزارنفرتوسط ناوگان حمل ونقل جاده اي آذربايجان شرقي درقالب كاروان ديداربامقام معظم رهبري

تاریخ انتشار: 1397/11/30

هزاران نفرازمردم آذربايجان شرقي توسط ناوگان حمل ونقل جاده اي مسافراستان درقالب كاروان ديداربامقام معظم رهبري به تهران اعزام شدند.اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ضمن عضويت درکارگروه اعزام اين کاروان باتشكيل ستادويژه ضمن هماهنگي باانجمنهاي صنفي حمل ونقل مسافري استان باتامين 100دستگاه اتوبوس برنامه اعزام اقشارمختلف مردم براي اين ديداربه مناسبت سالروزقيام مردم تبريزدر29بهمن سال1356راسازماندهي نمود.جلسه توجيهی برای رانندگان وشرکتهای فعال درجابه جايی مشتاقان ديداربا رهبرمعظم انقلاب نيزباحضورکارشناسان حوزه حمل ونقل اين اداره کل برگزارشد.اعضاي ستادويژه اين اداره كل همچنين باحضوردركاروانهاي مختلف برچگونگي ارائه خدمات به زائران نظارت نمودند.ستادديدارمردمي استانداري آذربايجان شرقي ازاين اداره كل به دليل برنامه ريزي وساماندهي اين برنامه تقديرنمود.


مشخصات:
نظرات: *