پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بارانندگان پایانه بارتبریز دیداروگفتگونمود


مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی بارانندگان پايانه بارتبريز ديداروگفتگونمود.

تاریخ انتشار: 1397/09/13

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بارانندگان پایانه بارتبریز دیداروگفتگونمود.اورجعلی علیزاده دربازدیدازپایانه بارتبریزبه همراه معاون حمل ونقل این اداره کل باحضوردرسالن های اعلام باراین پایانه بارانندگان وسائط نقلیه سنگین دیدارودرگفتگوی رودرو با آنهامسائل ومشکلات رانندگان راشنید.وی همچنین دراین بازدیدبرروندنحوه اعلام بار وتوزیع لاستیک دراین پایانه ,نظارت وتوصیه های لازم برای تسهیل دراین روندها رابیان نمود.حضوردرمحل انجمن صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین تبریز وحومه وگفتگوبااعضای هیئت مدیره این انجمن ازدیگربرنامه های این بازدیدبود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همچنین درمحل غرف شرکتهای حمل ونقل مستقردراین پایانه حاضرشده وبانمایندگان شرکتهاگفتگونمود.بازدیدازبخشهای مختلف محوطه پایانه بار,مسجدپایانه ومرکز معاینه فنی وسائط نقلیه سنگین تبریزمستقردرپایانه بارازدیگربرنامه های این بازدیدبود.


مشخصات:
نظرات: *