پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل جدیدراهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی معرفی شد


مديرکل جديدراهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی منصوب شد.

تاریخ انتشار: 1397/08/20

مدیرکل جدیدراهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی معرفی شد.عضوهیئت عامل ومعاون حمل ونقل سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درمراسم تودیع ومعارفه مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای بااشاره به اینکه سالانه450 میلیون تن جابه جایی بابارنامه صورت میگیردگفت سال گذشته 167 میلیون مسافربابلیط توسط50 هزاراتوبوس جابه جاشدند که بااحتساب مسافران بین راهی این تعدادبه 250 میلیون نفرمیرسد.داریوش امانی بابیان اینکه سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درحال حاضریک سازمان 20 هزارنفری است گفت دراربعین امسال نزدیک به 50 هزارسرویس باجابه جایی بیش از5/1میلیون نفرزائرانجام گرفت. وی گزارشی درمورد اقدامات انجام گرفته برای مطالبات صنفی به حق رانندگان ارائه نموده وگفت:قراردادبیمه تکمیلی رانندگان باکمک دوستان صنف آذربایجان شرقی به مبلغ 153 میلیاردی برای رانندگان وهمسرانشان بسته شده درحالی که ریالی به بارنامه اضافه نمیشود والبته تاپایان سال خانواده رانندگان نیزاضافه خواهندشد. معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیزدراین مراسم گفت: درحوزه راه ازمدیرکل جدیدانتظارمی رودنسبت به حل نواقصات ومشکلات موجودکه البته این مشکلات مختص استان مانیست اقدام کند.جوادرحمتی ادامه داد:دردنیا وضعیت خاصی ازلحاظ ترافیکی وراه وجودداردکه بخشی مختص بکشورماست.ازاین رومعتقدم بااین وضعیت نیروس انسانی وتقسیم کار وتجهیزات می توان راندمان بهتری راداشته باشیم.وی گفت درحوزه راهسازی بایدجاده ها به صورت کامل وباتمامی تاسیسات ساخته وبرای نگهداری به راهداری تحویل داده شود.جوادرحمتی افزود: کارراهداری وحمل ونقل مرتبط به موضوع جان انسان است وقصوروبی توجهی مشکلات بزرگی رابه بارخواهدآورد ,ازاین رونبایدبه سادگی ارنقص فنی جاده ها گذشت. درادامه این مراسم مدیرکل راه وشهرسازی ورییس شورای حمل ونقل استان ونماینده تشکلهای صنفی حمل ونقل آذربایجان شرقی مطالبی ارائه نمودند وسپس مدیرکل اسبق اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گزارشی ازفعالیتهای این اداره کل درطول دوسال اخیرارائه نمود.مدیرکل جدید این اداره کل نیز دراین مراسم برنامه های خوددرحوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای رابرای حاضران تشریح نمود.درپایان مراسم نیزباقدردانی اززحمات منوچهر سلمان زاده مدیرکل اسبق,اروجعلی علیزاده به عنوان مدیرکل جدید اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی معرفی شد.


مشخصات:
نظرات: *