پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اداره کل راهد اری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی درششمین نمایشگاه بین المللی نوآوری وفناوری ربع رشیدی(RINOTEX2018)حضوریافت.


حضوراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی درنمايشگاه نوآوری وفناوری ربع رشيدی

تاریخ انتشار: 1397/08/14

اداره کل راهد اری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی درششمین نمایشگاه بین المللی نوآوری وفناوری ربع رشیدی(RINOTEX2018)حضوریافت.این نمایشگاه درچهاربخش ایده های فناورانه,توسعه وتجاری سازی فناوری,فروش محصولات دانش بنیان ونیازمندی های فناورانه در14 زون وبخش تخصصی ازمورخه10 الی 14 آبان ماه درنمایشگاه بین المللی تبریزباحضوردستگاههای دولتی,بخش خصوصی ایرانی وخارجی برگزارشد.دراین نمایشگاه که باهدف بسترسازی,شناسایی ومعرفی نوآوریها فناورانه,معرفی نیازمندیهای فناورانه نهادها,دستگاهها وبنگاههای تولیدی وخدماتی وگسترش همکاری های فناورانه منطقه ای,ملی وبین المللی برگزارشداداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درزون تخصصی نوآوری وفناوری های موادپیشرفته,کامپوزیت,مصالح ساختمانی وراهسازی,راهداری وحمل ونقل جاده ای باارائه فناورهای جدیدخوددرحوزه های حمل ونقل جاده ای وراهداری وارائه نیازمندی های فناورانه برای شرکتهای دانش بنیان حاضردرنمایشگاه شرکت نمود.


مشخصات:
نظرات: *