پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمدیرکل جدیدراهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی معرفی شد.

تاریخ انتشار: 1397/08/12

مدیرکل جدیدراهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی معرفی شد.اروجعلی علیزاده باحکم معاون وزیروریس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای به عنوان مدیرکل جدیداین اداره کل جانشین منوچهرسلمان زاده گردیدمهندس اروجعلی علیزاده پیش ازاین درسمتهای معاون راهداری راه وترابری آذربایجان شرقی,مدیرکل راه وترابری ومدیرکل راه وشهرسازی استان آذربایجان شرقی فعالیت نموده است.


مشخصات:
نظرات: *