پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1396 شاهدترددبیش از609هزارمسافربودند


تردد 609هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1397

تاریخ انتشار: 1397/07/04

پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1396 شاهدترددبیش از609هزارمسافربودند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزوددراین مدت 406هزارمسافر که بیش از35هزارمسافرایرانی و بیش از370 هزار مسافرخارجی بودند ازمرزجلفاترددکرده اند.منوچهرسلمان زاده افزود درهمین مدت نیزازپایانه مرزی نوردوزبیش از203هزارمسافرکه 102هزارمسافرایرانی و بیش از101هزارمسافرخارجی بودندترددکرده اند. وی ادامه داد درهمین مدت حدود26هزاروسیله نقلیه باری ایرانی وخارجی و750اتوبوس مسافری ایرانی وآذری ازمرز جلفا و 2هزارو500 اتوبوس ایرانی وبیش از5هزارو800 سواری ایرانی وخارجی و27هزارکامیون ایرانی وخارجی ازمرزنوردوز ترددکرده اند.


مشخصات:
نظرات: *