پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

شورای اقامه نماز اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذ ربايجان شرقی عنوان دستگاه شايسته تقدیررادرارزيابی وداوری ستاداقامه نماز استان درسال 1396 کسب نمود


کسب رتبه شايسته تقدير شورای اقامه نماز اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1397/06/26

شورای اقامه نماز اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذ ربايجان شرقی عنوان دستگاه شايسته تقدیررادرارزيابی وداوری ستاداقامه نماز استان درسال 1396 کسب نمود.ستاداقامه نماز استان آذربايجان شرقی در داوری شاخص های عمومی واختصاصی ارزیابی عملکرددستگاههای استان درسال 1396 بابیش از83 درصدموفقیت درانجام برنامه های مربوطه شامل فراینداجرای برنامه های ابلاغی وارتقای سطح نمازخانه های بین راهی موفق به کسب این عنوان گردید.


مشخصات:
نظرات: *