پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

همایش ارتقای ایمنی ترددموتورسیکلت سواران شهرستان عجب شیر استان آذربایجان شرقی برگزارشد


همايش ارتقای ايمنی ترددموتورسيکلت سواران درشهرستان عجبشيربرگزارشد.

تاریخ انتشار: 1397/06/17

همایش ارتقای ایمنی ترددموتورسیکلت سواران شهرستان عجب شیراستان آذربایجان شرقی برگزارشد.دراین همایش که باهدف ارتقای ایمنی موتورسیکلت سواران حوزه روستایی وبین شهری شهرستان عجب شیر بامشارکت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی وفرمانداری عجبشیر برگزارشدنماینده مردم شهرستان های مراغه وعجب شیر درمجلس شورای اسلامی ضمن تاکیدبربرنقش فرهنگ سازی درارتقای ایمنی ترددجاده ای گفت آموزش درحوزه های مختلف به ویژه درخانواده نقش مهمی دراصلاح رفتارهای انسانی ایفا میکند.علی جلیلی افزودشهرعجب شیربه عنوان یک شهرباپیشینه غنی فرهنگی بایددرزمینه ارتقای فرهنگ ترافیکی نیزپیشگام باشد.معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری اذربایجان شرقی نیزدراین مراسم گفت درحوادث وتلفات رانندگی سه عامل انسان,وسیله نقلیه وجاده تاثیرگذارندکه نقش عوامل انسانی بیش از70 درصداست.جوادرحمتی افزود درحوزه حوادث مربوط به موتورسیکلت سواران استفاده از کلاه ایمنی نقش موثری درکاهش آسیب های جانی دارد.وی ادامه داد درکناراهدای کلاه ایمنی برای ارتقای ایمنی موتورسواران بایددرجهت فرهنگ سازی ونهادینه شدن استفاده از کلاه ایمنی تلاش شود.رییس اداره ایمنی وترافیک اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی نیزدر کارگاه آموزشی این همایش گزارشی ازبرنامه های ارتقای ایمنی تردد درراههای استان واقدامات این اداره کل درخصوص ارتقای ایمنی ترددموتورسیکلت سواران ارائه نمود.روح الله رضایی دراین کارگاه برنقش مهم آموزش درافزایش ایمنی ترددجاده ای اشاره نمود وگفت استفاده ازلوازم وتجهیزات ایمنی ودوری ازحرکات پرخطر کاهش آمارحوادث مربوط به موتورسیکلتها رابه دنبال خواهدداشت.همچنین دراین کارگاه نکات آموزشی درمورد ایمنی ترددباموتورسیکلت توسط کارشناسان اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای وپلیس راه برای حاضران ارائه گردید. درادامه این همایش که مدیرکل مدیریت بحران استانداری,فرماندار عجب شیر استان,رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان وجمعی ازمسئولین شهرستان عجب شیر نیزدرآن حضورداشتندکلاه ایمنی وتجهیزات ایمنی موتورسیکلت به تعدادی ازراکبان موتورسیکلت شهرستان اهدا شد. همچنین درحاشیه این همایش نمایشگاه آثار برگزیده سومین جشنواره پوستروگرافیک ره پویان سفرایمن باهدف ارتقای ایمنی ترددجاده ای برای شرکت کنندگان برگزارشد.


مشخصات:
نظرات: *