پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

پایگاه مقاومت بسیج شهدای رانندگان پایانه بارتبریز همزمان باهفته دولت افتتاح شد


پايگاه مقاومت بسيج شهدای رانندگان پايانه بارتبريز افتتاح شد.

تاریخ انتشار: 1397/06/05

پایگاه مقاومت بسیج شهدای رانندگان پایانه بارتبریز همزمان باهفته دولت افتتاح شد.جانشین فرماندهی لشگرعاشورادرمراسم افتتاح این پایگاه بااشاره به اینکه بسیج یادگارامام راحل میباشدگفت درشرایط کنونی وباتوطئه های آشکاراستکبارجهانی علیه جمهوری اسلامی ایران, کشورنیازبه هوشیاری وآمادگی همه آحاد مردم برای مقابله بااین توطئه ها دارد.سردارعباسقلیزاده بابیان نقش مهم رانندگان دردوران دفاع مقدس وبعدازآن درجریان حمل ونقل به عنوان شریان اقتصادی کشورافزودرانندگان وسائط نقلیه سنگین که مطالبات صنفی وقانونی دارنددرجریانات اخیرباهوشیاری نقشه های دشمنان راکه می خواستندازآنها سواستفاده نمایندخنثی نمودند وهمچنان بایداین هوشیاری خودراحفظ نمایند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای نیزدراین مراسم بااشاره به نقش کلیدی بسیج درخنثی سازی توطئه های دشمنان درطول دوران انقلاب اسلامی گفت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باهمکاری صنوف حمل ونقل جاده ای استان درماههای اخیراقدامات خوبی برای حل مشکلات رانندگان انجام داده واین اقدامات ادامه دارد.منوچهرسلمان زاده افزودسازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای باتمام توان درحال پیگیری مطالبات صنفی رانندگان درسراسرکشورمی باشد وهمواره دغدغه رانندگان واصناف بخش حمل ونقل جاده ای رادغدغه خودمی داند.وی افتتاح پایگاه بسیج مقاومت شهدای رانندگان درپایانه بارتبریز راگامی مثبت درافزایش بازده کاری وروحیه بسیجی دراین پایانه بیان نمود.درادامه این برنامه باحضورمسئولان وجمع کثیری ازرانندگان وسائط نقلیه سنگین پایگاه مقاومت بسیج شهدای رانندگان پایانه بارتبریزافتتاح وفعالیت خودراآغازنمود.


مشخصات:
نظرات: *