پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مشاورریاست سازمان ومدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازوضعیت ,امکانات وقابلیتهای راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود


بازديدمديرکل روابط عمومی سازمان ازوضعيت راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1397/05/22

مشاورریاست سازمان ومدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازوضعیت ,امکانات وقابلیتهای راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود.منصورفخاران دراین برنامه که معاون دفترروابط عمومی سازمان وی راهمراهی میکردازراهدارخانه شهیدکسایی تبریزبازدیدوباراهداران سخت کوش حاضردراین مکان گفتگونموده وازنزدیک بامسائل ومشکلات آنها آشناشد.بازدیدازکارگاه تاسیسات وعلائم ایمنی ومشاهده روندرولینگ گاردریلها وبازسازی تابلوهای بین راهی دیگربرنامه مشاوررییس سازمان دراستان بود. حضوردرپایانه باروپایانه مسافری مرکزی تبریز ,گقتگوبارانندگان وسائط نقلیه سنگین بارومسافرواقدامات انجام گرفته درراستای مطالبات صنفی وقانونی این قشرازبرنامه های دیگرمدیرکل روابط عمومی سازمان دراستان بود.منصورفخاران همچنین درپایانه های مرزی جلفا ونوردوز حضوریافته وازنزدیک باروندفعالیتها وخدمات ارائه شده دراین پایانه های مرزی به مسافران درهنگام ورود وخروج به کشورقرارگرفت. همچنین جلسه ای باحضورمدیرکل ومعاونین اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ومدیرکل روابط عمومی سازمان برگزارشد.دراین جلسه مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی گزارشی ازوضعیت واقدامات انجام گرفته دراستان برای ارائه خدمات بهتربه بهره برداران این بخش ارائه نمود وخواستارهمکاری بیشترحوزه روابط عمومی سازمان بااین اداره کل برای توسعه حوزه اطلاع رسانی گردید.مدیرکل روابط عمومی سازمان نیزضمن تشکرازاقدامات انجام یافته این اداره کل خواستارتلاش بیشتردررفع مسائل ومشکلات مشاهده شده دراین بازدیدها برای افزایش رضایت مندی مردم ورانندگان شد.


مشخصات:
نظرات: *