پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نمايشگاه پوستر«سومين جشنواره دوسالانه ره پويان سفرايمن»درتبريزبرگزارشد


سومين نمايشگاه پوستر«ره پويان سفرايمن»درتبريزبرگزارشد

تاریخ انتشار: 1397/03/29

نمايشگاه پوستر«سومين جشنواره دوسالانه ره پويان سفرايمن»درتبريزبرگزارشد.دراين نمايشگاه كه بامشاركت اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی ,شهرداری تبریز وجمعیت طرفداران ایمنی راههای استان برگزارشدتعداد80پوسترباموضوع ايمني حمل ونقل جاده اي در گالری هنرمندان سازمان فرهنگی وهنری شهرداری تبريز براي عموم به نمايش درآمد.اين نمايشگاه براساس فراخوان جشنواره پوستر«ره پويان سفرايمن» بامحوريت ارتقای فرهنگ ايمنی ترددبه منظورافزايش آگاهي ترافيكي،كاهش معظل حوادث رانندگي وحفظ كيان خانواده ها بااستفاده ازظرفيتهاي گسترده فرهنگي وهنري دراستان آذربايجان شرقي طراحي واجراشد. براساس فراخوان انجام شده براي اين جشنواره تعدادحدود400اثرازگرافيستهاي سراسركشوروچندکشورخارجی به دبيرخانه اين جشنواره واقع درروابط عمومي اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ارسال شدكه هيئت داوران اين جشنواره تعداد80اثررابرای حضوردرنمايشگاه برگزيد. براساس آراي داوران به سه اثر به عنوان آثاربرترتنديس جشنواره ولوح سپاس اهداشده وبه سه اثربرگزیده دیگرنیزلوح سپاس تعلق خواهدگرفت.لازم به ذكراست بااستقبال به عمل آمده ازاين نمايشگاه مقررشدآثاربرگزيده درشهرستانهاي ديگراستان نيزبراي عموم به نمايش درآيد.


مشخصات:
نظرات: *