پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

میزان ترددایام نوروزی درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی درطول ایام اجرای طرح نوروزی سال1397 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 29 درصدافزایش یافته است.


افزايش29 درصدی ترددايام نوروزی سال1397 درآذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1397/01/18

میزان ترددایام نوروزی درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی درطول ایام اجرای طرح نوروزی سال1397 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 29 درصدافزایش یافته است. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزود طبق اطلاعات دريافتي از 82 دستگاه ترددشمار آنلاين مستقر در محورهاي استان از25اسفند1396 الی15فروردین سالجاری درمحورهای مختلف استان بیش از16میلیون و800هزار ترددثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل باثبت بیش از13میلیون تردد29 درصدافزایش داشته است.منوچهرسلمان زاده گفت روز9فروردین باثبت تعدادبیش ازیک میلیون ترددپرترددترین وروز26 اسفندباثبت 696 هزارترددکمترین تردددراین ایام راداشتند. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزوددرایام اجرای طرح نوروزی سالجاری بیش از47هزارو500مسافر ایرانی وخارجی ازمرزجلفاترددکرده اند که این آماردرمقایسه با مدت مشابه سال گذشته باترددبیش از45 هزار700مسافر 4درصدافزایش داشته است.وی گفت ازاین تعدادبیش از20هزارمسافرایرانی وبیش ازاز27هزارو300مسافرخارجی بوده اند.منوچهرسلمان زاده ادامه داددرهمین مدت ازپایانه مرزی نوردوزبیش از39هزارو400مسافرترددکرده اندکه این آمارنیزنسبت به مدت مشابه سال گذشته باتردد37هزارمسافر 6درصدافزایش داشته است وازاین تعدادبیش از33هزارو400مسافرایرانی وحدود6هزارمسافرخارجی بوده اند.وی همچنین گفت درایام اجرای طرح نوروزی ناوگان حمل ونقل عمومی مسافراستان اعم ازاتوبوس,مینی بوس وسواری بیش از287 هزارمسافرراباتعداد28 هزارسفرجابه جانمودند.


مشخصات:
نظرات: *