پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای باخانواده دو راهدار جان باخته حین انجام ماموریت دراستان آذربایجان شرقی دیدارنمود.


دیدارمعاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای باخانواده دوراهدارجان باخته حین ماموریت در آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: 1397/01/16

معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای باخانواده دو راهدار جان باخته حین انجام ماموریت دراستان آذربایجان شرقی دیدارنمود.عبدالهاشم حسن نیا درسفرخودبه این استان باخانواده های ابوالفضل مرتضی پورهمکاراداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان مرندوکرم وطن زاده همکاراداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان عجبشیرکه سال گذشته درحال انجام ماموريت دراثرسانحه تصادف فوت نموده بودنددیداروگفتگونمود.وی دراین دیدارها ضمن ابرازهمدردی با خانواده های این عزیزان برحل مسائل ومشکلات این دوخانواده باکمک مسئولین اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تاکیدنمود.معاون وزیرراه وشهرسازی دراین سفرهمچنین ازپل غله زارشهرستان آذرشهرکه درسیل اخیراستان آسیب دیده بازدیدنمودوازنزدیک درجریان اقدامات انجام یافته برای مرمت قسمتهای آسیب دیده پل قرارگرفت.مهندس حسن نیا ضمن اشاره به انجام سریع اقدامات برای مرمت پل باتوجه به حجم بالای تردددراین منطقه بررعایت کامل اصول ایمنی ومهندسی دربازسازی پل تاکیدنمود. ازدیگربرنامه های رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درسفریک روزه به استان آذربایجان شرقی بازدیدازکارگاه تاسیسات وعلائم ایمنی استان وقرارگرفتن درجریان رلینگ گاردریل ومتعلقات آن بابهره گیری ازامکانات اداری درراستای کاهش هزینه های مرتبط بابخش ایمنی حریم وراه بود.معاون وزیرراه وشهرسازی همچنین ازراهدارخانه مرندبازدیدنموده وبااعضای انجمن صنفی شرکتهاوموسسات حمل ونقل کالای تبریزدیداروگفتگونمود.لازم به ذکراست دراین برنامه ها مدیرکل دفترریاست ومدیرکل دفترنگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ومدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی , معاون وزیر راه وشهرسازی راهمراهی مینمودند.


مشخصات:
نظرات: *