پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل دفترتوسعه ایمنی راه وحریم سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درآستانه آغازسفرهای نوروزی ازوضعیت راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود


بازديدمديرکل دفترتوسعه ايمنیراه وحريم سازمان ازوضعيت راهداری وحمل ونقل آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1396/12/26

مدیرکل دفترتوسعه ایمنی راه وحریم سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درآستانه آغازسفرهای نوروزی ازوضعیت راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود.مهندس قربانی درجلسه باحضورروسای ستادی وشهرستانهای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ضمن اشاره به آمادگی کامل این اداره کل برای نوروزسال1397 برنقش مهم ارتقای ایمنی سفرهای جاده ای دراین ایام باتوجه به شرایط خاص تاکیدنمود.وی همچنین اقدامات ورویکردهای ایمنی راهها ویژه ایام طرح نوروزی 1397سازمان رابرای حاضران تشریح وبراجرای کامل آنها دراین ایام تاکیدنمود.مهندس قربانی همچنین دراین برنامه ازکارگاه تاسیسات وساخت علائم ایمنی استان آذربایجان شرقی بازدیدوازنزدیک درجریان اقدامات انجام یافته دراین کارگاه برای بالا بردن بهره وری وافزایش صرفه جوئی درساخت وبهینه سازی اقلام ایمنی جاده ای قرارگرفت.بازدیدازپایانه مسافری مرکزی تبریز ونظارت بر چگونگی تامین ایمنی مسافران دراتوبوسها ناوگان عمومی ازدیگربرنامه های مدیرکل دفترتوسعه ایمنی راه وحریم سازمان دراستان بود.


مشخصات:
نظرات: *