پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

استاندارآذربایجان شرقی براهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی درحوزه حمل ونقل استان تاکیدکرد


ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه حمل و نقل آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: 1396/12/17

استاندارآذربایجان شرقی براهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی درحوزه حمل ونقل استان تاکیدکرد.مجید خدابخش درجلسه کمیته لجستیک و حمل و نقل استان با اشاره به اینکه حمل و نقل یکی از هسته‌های کلیدی پیشرفت و اشتغالزایی است افزود: باید کارشناسان حمل و نقل استان، مشکلات این حوزه را آسیب شناسی کرده و در قالب طرحی جامع و کلی با ارائه اهداف، برنامه ها، اولویت‌ها و پیشنهاد‌های اجرایی تدوین شود. او همچنین با اشاره به اینکه در آذربایجان شرقی ۲۴ هزار کامیون با عمر متوسط ۲۰ سال وجود دارد گفت: باید با فعال کردن خودروسازان و همچنین افزایش ظرفیت خودروسازی استان، نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل اقدام شود. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی نیزبه عنوان دبیراین کمیته گزارشی درموردوضعیت حمل ونقل بین المللی وترانزیت استان ارائه نموده وبراستفاده ازظرفیتها وقابلیتهای آن برای توسعه منطقه تاکیدنمود.منوچهرسلمان زاده تهیه طرح پایه آمایش حمل و نقل و لجستیک استان، نوسازی ناوگان باری ترانزیتی با استفاده از مزیت‌های قانونی منطقه آزاد ارس، انتخاب استان برای تعاملات اقتصادی با کشور‌های ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان، مدیریت هزینه‌های داخلی و ارائه مشوق‌های قانونی، صدور مجوز‌های واردات خودرو با عمر ۵ سال و اجاره کامیون‌های خارجی به مدت معین و ایجاد تیم کارشناسی برای ایجاد انبار خشک و پایانه‌های ترکیبی را از برنامه‌ها و پیشنهاد‌های مهم برای بهبود وضع حمل و نقل استان برشمرددراین جلسه نماینده اتاق بازرگانی تبریز نیزگزارشی درموردفعال سازی کریدورمنطقه ای تبریز- ترابوزان واثرات تغییرنرخ سوخت برفرایندصادرات ارائه نمود..


مشخصات:
نظرات: *