پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

ممنوعیت صدوربارنامه برای ناوگان باری 50 سال وبالاتر درسطح کشورواستان آذربایجان شرقی ازاول سال 1397اجرامی شود


ممنوعيت صدوربارنامه برای ناوگان باری 50 سال وبالاترازاول سال1397

تاریخ انتشار: 1396/12/07

ممنوعیت صدوربارنامه برای ناوگان باری 50 سال وبالاتر درسطح کشورواستان آذربایجان شرقی ازاول سال 1397اجرامی شود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزودبه منظوربهبودشاخص های عملکردی بخش حمل ونقل وبرای افزایش بهره وری ناوگان باری کشورودرجهت تقویت نوسازی ناوگان وباتوجه به تصویب قانون هوای پاک طرح ممنوعیت صدوربارنامه برای ناوگان فرسوده باری ازابتدای سال 1397 اجراخواهدشد.منوچهرسلمان زاده باتاکیدبراینکه نوسازی ناوگان حمل ونقل به دودلیل کاهش مصرف سوخت وحفظ سلامت محیط زیست ضروری است گفت مالکان ناوگان مشمول میتوانند بامراجعه به شرکتهای تامین کننده خودرووطرف قراردادنسبت به نوسازی ناوگان خودباتسهیلات درنظرگرفته شده ازمحل ماده 12 قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیروارتقای نظام مالی کشوروباهمکاری وزارت نفت اقدام نمایند. وی ادامه داد متقاضیان می توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت طرح نوسازی ناوگان باری به نمایندگی های شرکتهای تامین کننده ناوگان باری مراجعه نمایند.حداکثرتسهیلات پرداختی 80 درصدقیمت خودرو وبازپرداخت ان باتوجه به محصول انتخابی 5تا 7 سال(عمدتا5سال) ونرخ سودتسهیلات(سهم متقاضی)درحال حاضردرحدود9 درصد می باشد.سلمان زاده تعدادناوگان باری بالای 50 سال دراستان آذربایجان شرقی را234 دستگاه عنوان نمود.وی همچنین گفت دراین مرحله ناوگان فوق سنگین باوزن خالص(وزن وسیله نقلیه+وزن کالا)بالای 96تن تااطلاع ثانوی ازشمول این امرمستثنی می باشند.


مشخصات:
نظرات: *