پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بهره برداری از4طرح روشنایی جاده ای همزمان بادهه فجرانقلاب اسلامی دراستان اذربایجان شرقی آغازشد


بهره برداری از4 طرح روشنایی جاده ای همزمان بادهه فجردرآذربایجان شرقی.

تاریخ انتشار: 1396/11/24

بهره برداری از4طرح روشنایی جاده ای همزمان بادهه فجرانقلاب اسلامی دراستان اذربایجان شرقی آغازشدمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزود:این طرح ها درراستای بهره مندی کاربران جاده ای ازسیستم های روشنایی وارتقای ایمنی ترددجاده ای همزمان بااین ایام موردبهره برداری قرارگرفتند.منوچهرسلمان زاده گفت این طرحها شامل حدود2 کیلومتر سیستم روشنایی مدخل ورودی شهرستان کلیبربااعتبار6000میلیون ریال وبه استعداد77 پایه,600 مترسیستم روشنایی درسه راهی ورودی شهرتسوج با اعتباری بالغ بر540 میلیون ریال وبه استعداد12 پایه, 200مترسیستم روشنایی درسه راهی ورودی علیشاه درمحورشبسترباعتباری بالغ بر180 میلیون ریال وبه استعداد4 پایه و 200 مترسیستم روشنایی درسه راهی ورودی ساربانقلی درمحورشبستربا اعتباری بالغ بر200 میلیون ریال وبه استعداد5 پایه می باشدوی اظهارامیدواری کرداین طرح ها نقش مهمی درتامین روشنایی وکاهش حوادث رانندگی درمحل های مورداشاره رابه دنبال داشته باشد


مشخصات:
نظرات: *