پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

سومین جشنواره دوسالانه پوستررهپویان سفرایمن(مسیرسپید)برگزارمی شود


سومين جشنواره پوستررهپويان سفرايمن(مسيرسپيد)برگزارمی شود.

تاریخ انتشار: 1396/11/02

سومین جشنواره دوسالانه پوستررهپویان سفرایمن(مسیرسپید)برگزارمی شود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزوداین جشنواره بااستفاده ازظرفیتهای گسترده جامعه فرهنگی وهنری وبه منظورایجادزمینه ارتباط میان هنرمندان درارائه ویژگی های طراحی پوستردرارتقای فرهنگ ایمنی جاده ای توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بامشارکت شهرداری کلان شهرتبریز,دانشگاه آزاداسلامی وجمعیت طرفداران ایمنی راههای استان برگزارمیشود.منوچهرسلمان زاده گفت اهداف اصلی این جشنواره ایجادزمینه مناسب برای ظهوروبروزخلاقیتهای هنری وانتقال پیام, تاکیدبرمشکلات سفرهای درون وبرون شهری,توجه به تجربه های تصویری هنرمندان دررابطه بافرهنگ رانندگی وفرهنگسازی سفرایمن میباشد.وی ادامه دادپس ازداوری آثاررسیده توسط هیئت داوران آثاربرتردرنمایشگاهی برای عموم به نمایش گذاشته خواهدشد. لازم به ذکراست دردودوره گذشته این جشنواره حدود500 اثرباموضوع ارتقای ایمنی توسط هنرمندان سراسرکشورارائه شده است که ضمن تقدیرازآثاربرتردونمایشگاه باموضوع ارتقای ایمنی درتبریزبرگزارشده است.


مشخصات:
نظرات: *