پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

طرح های ارتقای ایمنی درراههای آذربایجان شرقی درقالب آموزشی توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اجرامی شود


طرح های ارتقاي ايمني تردد در راههای آذربايجان شرقی درقالب آموزشی اجرامی شود.

تاریخ انتشار: 1396/10/24

طرح های ارتقای ایمنی درراههای آذربایجان شرقی درقالب آموزشی توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اجرامی شود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزود درسالجاری درقالب طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راههاتعداد25 مدرسه درشهرستانهای مختلف استان باخط کشی,خط نوشته وتابلوایمن سازی فیزیکی شده ودانش آموزان تعداد40 مدرسه تحت آموزش فرهنگ ترافیک دردومرحله آموزشی واجرای برنامه های نمایشی قرارگرفته اند.منوچهرسلمان زاده گفت درسالجاری طرحهای ارتقای ایمنی موتورسواران,عابرین پیاده ووانت بارها نیزبرای ششمین سال متوالی دراستان اجراشده و ضمن اجرای برنامه های آموزشی برای راکبان موتورسیکلت درروستاهای شهرستانهای مختلف استان درمجموع 31هزارو500شبرنگ وبروشوروانت بار,شبرنگ موتورسیکلت,پوسترایمنی,کلاه ,دستکش وحمایل موتورسواردربین گروههای هدف توزیع شده است.وی ادامه داداین طرحهاباتوجه به اهمیت ارتقای ایمنی تردد برای گروههای آسیب پذیرجاده ای ونیزایمنی ترددوسایل نقلیه خاص نظیروانت بارها وادوات کشاورزی وتاثیرقابل توجه آموزش وفرهنگ سازی توسط این اداره کل با همکاری دستگاههای ذیربط اجرامیشود.


مشخصات:
نظرات: *