پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرنه ماهه اول سال1396 شاهدتردد695هزارمسافربودند


تردد 695هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرنه ماهه اول سال1396

تاریخ انتشار: 1396/10/13

پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرنه ماهه اول سال1396 شاهدتردد695هزارمسافربودند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزوددراین مدت 454هزارمسافر که بیش از133هزارمسافرایرانی و بیش از320 هزار مسافرخارجی بودند ازمرزجلفاترددکرده اند.منوچهرسلمان زاده افزود درهمین مدت نیزازپایانه مرزی نوردوز بیش از240هزارمسافرکه بیش از 206هزارمسافرایرانی و 34هزارمسافرخارجی بودندترددکرده اند. وی ادامه داد درهمین مدت 42هزاروسیله نقلیه باری ایرانی وخارجی و455اتوبوس مسافری ایرانی و703سواری ایرانی وخارجی درمرز جلفا و 3هزارو500 اتوبوس ایرانی وبیش از9هزارسواری ایرانی وخارجی وبیش از29هزارکامیون ایرانی وخارجی ازمرزنوردوز ترددکرده اند.


مشخصات:
نظرات: *