پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

دست اندرکاران راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی به مناسبت هفته حمل ونقل,رانندگان وراهداری بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریز دیدارنمودند


دیدار دست اندرکاران راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریزبه مناسبت هفته حمل ونقل,رانندگان وراهداری

تاریخ انتشار: 1396/10/03

دست اندرکاران راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی به مناسبت هفته حمل ونقل,رانندگان وراهداری بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریز دیدارنمودند.حجت الاسلام والمسلمین دکترآل هاشم دراین دیداربااشاره به اینکه حمل ونقل جاده ای ازحوزه های زیربنایی اقتصادکشوروبسترساز توسعه پایدارمیباشدگفت رانندگان وراهداران به عنوان اقشارزحمتکش که درسرما وگرما درحال خدمات رسانی به مردم میباشندشایسته قدردانی هستندواین ایام فرصت مناسبی برای این کارمی باشد.امام جمعه تبریزافزودصنعت حمل ونقل جاده ای همچنین نقش مهمی دراقتصادمقاومتی وایجاداشتغال برای جوانان درجهت توسعه اقتصادی دارد. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان نیزدراین دیدار ضمن اشاره به تاریخچه روزملی حمل ونقل وروزراهداری وهمچنین هفته حمل ونقل,رانندگان وراهداری گفت آذربایجان شرقی به لحاظ ویژگيهای حمل ونقلی مهمترین استان شمالغرب کشوروجزواستانهای مطرح کشورمیباشد.منوچهرسلمان زاده گزارشی ازوظایف,فعالیتها وعملکرداین اداره کل ارائه نموده و همچنین عملکرداین اداره کل درجابه جایی زائران اربعین حسینی,کاروانهای راهیان نور وکاروانهای سالگردارتحال امام خمینی(ره)راتشریح نمود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای همچنین درموردفعالیتهای انجام گرفته این اداره کل درحوزه های راهداری,ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای,سامانه های هوشمندکنترل جاده ای,پایانه های مرزی جلفا ونوردوزومجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی مطالبی ارائه نمود.لازم به ذکراست دراین دیدارجمعی ازمسئولان اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای واعضای تشکلهای صنفی حمل ونقل استان آذربایجان شرقی حضورداشتند.


مشخصات:
نظرات: *